REGULAMIN KONFERENCJI LIPEDEMA

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy dokument (dalej zwany: Regulaminem) określa prawa i obowiązki Uczestników konferencji LIPEDEMA  (dalej zwana: Konferencją) oraz firmy EDEMA Terapia Obrzęków i Leczenia Ran mgr Anna Sobolewska. 
 2. Konferencja, odbywa się w terminie 15 września 2023 r. w Hotel Ilonn w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań
 3. Organizatorem Konferencji i Administratorem Danych Osobowych jest firma EDEMA Terapia Obrzęków i Leczenia Ran mgr Anna Sobolewska ul. Czechosłowacka 103/1, 60-288 Poznań NIP: 566-186-53-37 REGON: 302019738 biuro @ edema.pl (dalej zwana: Organizatorem). 
 4. Dokładny program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-lipedema.pl.

§ 2 Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

 1. Chęć udziału w Konferencji Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji. Poprawne przesłanie zgłoszenia potwierdza wiadomość e-mail doręczona na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy rejestracji. 
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie zgłoszenia zapewnia rezerwację miejsca na Konferencji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez wniesienie opłaty rejestracyjnej na ostatnim etapie wypełniania formularza. Jeżeli na tym etapie nie zostanie wniesiona opłata, rezerwacja nie zostanie dokonana.
 3. Płatności obsługuje bramka płatności TPAY Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań info@tpay.com
 4. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc.

§ 3 Opłaty

 1. Udział w Konferencji jest płatny. 
 2. Koszt udziału w konferencji jest zróżnicowany ze względu na termin rejestracji: rezerwacja do 30 czerwca 2023 – 255 zł (w tym 5 zł opłaty serwisowej), od 1 lipca do 8 września 2023 – 360 zł (w tym 10 zł opłaty serwisowej).
 3. Opłatę za udział w Konferencji należy wnieść w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego, jeśli jest to nie możliwe należy skontaktować się z organizatorem drogą mailową.
 4. Organizator wystawi elektroniczną fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat. 
 5. Opłata za udział w Konferencji obejmuje uczestników stacjonarnych: - udział w sesjach naukowych oraz dostęp do materiałów Partnerów Konferencji; - materiały konferencyjne; - certyfikat uczestnictwa; - dostęp do utrwalonych cyfrowo treści; - korzystanie z gastronomii;

§ 4 Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów według poniższych terminów:
  a. Rezygnacja do 90 dni przed Konferencją (do 1.06.2023 r.)– uczestnik nie ponosi kosztów anulacji kosztów;
  b. Rezygnacja między 90 a 14 dni przed Konferencją (2.06-31.08.2023 r.) – uczestnik ponosi 50% kosztów;
  c. Rezygnacja 14 dni kalendarzowych przed Konferencją  (1-15.09.2023 r.) – uczestnik ponosi 100% kosztów.
 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro @ edema.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 
 2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. 
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane. 
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§ 6 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest EDEMA Terapia Obrzęków i Leczenia Ran mgr Anna Sobolewska ul. Czechosłowacka 103/1, 60-288 Poznań NIP: 566-186-53-37 REGON: 302019738  biuro @ edema.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i na podstawie:
  • a) przesyłania informacji handlowych, na podstawie odrębnej zgody – art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia;
  • b) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • c) udokumentowania realizacji umowy oraz jej rozliczenia na podstawie prawa podatkowego i rachunkowego, a także dochodzenia roszczeń lub realizacji innych obowiązków wobec organów władzy państwowej - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • d) wykonywania marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Odbiorcami powierzonych Administratorowi danych osobowych będą podmioty świadczące Administratorowi usługi związane z rozliczeniami finansowymi, poradnictwem prawnym i księgowym, archiwizacją dokumentów, obsługą IT oraz inne podmioty świadczące usługi wspomagające przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji.
 4. Przysługuje Państwu względem Administratora: - prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 Rozporządzenia; - prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 Rozporządzenia; - prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 Rozporządzenia; - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – art. 21 ust. 2 Rozporządzenia. Sprzeciw można wnosić na adres e-mail podanym w § 6 ust. 1 Regulaminu; - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory związane z uczestnictwem w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
​​​​​§ 8
 1. Dokonując rejestracji na Konferencję Uczestnik: 
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, podanych za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: https://konferencja-lipedema.pl/ w celu rejestracji swojego udziału w Konferencji organizowanej przez Organizatorów w dniu 14.09. 2024 w Poznaniu, w tym kontaktowania się w tej sprawie oraz w celu przesyłania informacji organizacyjnych na temat Konferencji i informacji pokongresowych.
  2. wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku, utrwalonego w postaci fotografii lub/i nagrania audio-video w trakcie Konferencji organizowanej przez Organizatorów Konferencji w dniu 14.09.2024 w Poznaniu, poprzez publikację ww. materiałów na stronie https://konferencja-lipedema.pl/ i w mediach społecznościowych wszystkich Organizatorów Konferencji lub na innych polach eksploatacji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych. 
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie utrwalenia w związku z udziałem w Konferencji wizerunku Uczestnika (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie on-line) Uczestnik – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów Konferencji. 
 3. Ponadto każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o Konferencji lub o działalności Organizatorów, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://konferencja-lipedema.pl/
  Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Konferencji uniemożliwi udział w Konferencji. 
 4. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
  1. wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), 
  2. obróbka, 
  3. wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
  4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
  5. wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego, 
  6. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
  7. wykorzystanie w utworach multimedialnych. 
 5. Rejestracja lub utrwalanie Konferencji lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Konferencją wymaga uprzedniej zgody Organizatorów wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników lub przez inne osoby obecne na Konferencji. 

Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony.

Informacja formalna na początek – administratorem jest:

EDEMA Terapia Obrzęków i Leczenia Ran mgr Anna Sobolewska
ul. Czechosłowacka 103/1
60-288 Poznań
NIP: 566-186-53-37
REGON: 302019738
biuro @ edema.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: biuro @ edema.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • dokonując rezerwacji na naszej stronie, zakładając konto, edytując swoje dane, zapisując się do newslettera, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody,
 • korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics,
 • korzystamy z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook oraz z narzędzi marketingowych Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka oraz plików cookies firmy Google,
 • zapewniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis,
 • prezentujemy na stronach treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google związanych z usługą YouTube,
 • wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony, w tym do śledzenia podejmowanych przez Ciebie kroków podczas korzystania ze strony internetowej, takich jak kliknięcia w linki i inne obiekty.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

EDEMA Terapia Obrzęków i Leczenia Ran mgr Anna Sobolewska
ul. Czechosłowacka 103/1
60-288 Poznań
NIP: 566-186-53-37
REGON: 302019738
biuro @ edema.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro @ edema.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, założyć konto, zapisać się do newslettera, złożyć reklamację czy po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Faktury. Jeżeli w związku ze świadczonymi usługami wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa podczas dokonywania rezerwacji lub zakładania konta. Dane podane w formularzu rezerwacji podczas zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas trwania abonamentu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
 • wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie twojego zalogowania,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis.

Treści z serwisów zewnętrznych. Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.